ZWK - Norbert Brakonier S.A.

MYR - Kaell Architecture

KUH - Beiler François Fritsch

MRT - Rodolphe Mertens

EGO - Bel. Architecture

REM - Norbert Brakonier S.A.

NOS - Norbert Brakonier S.A.

OLS - m3 architectes

VNL - Norbert Brakonier S.A.

HMO - Norbert Brakonier S.A.

BIN - Martine Bintner

GRO - Kaell Architectes

RNM - Norbert Brakonier S.A.

BYM - Norbert Brakonier S.A.

ABR - a+t architecture und Norbert Brakonier

MWA - MWA

BND - Norbert Brakonier S.A.

DIC - Carvalho Architects

LAR - Carsten Larusch

FAB - A+T architectes

MEB - Norbert Brakonier S.A.

LNL - Norbert Brakonier S.A.

BMK - Carvalho Architects

MBE - Mauro Doro

LHR - Carsten Larusch Architektur

DIH - Carvalho Architects

THM - Theisen Müller

GEM - Norbert Brakonier S.A.

BAE - Njoy

WIY - Norbert Brakonier S.A.

ENT - Norbert Brakonier S.A.

OLM - Njoy

HLX - Njoy

ETG - Steinmetz-De Meyer

MAJ - Paul Majerus Architecte S.A.

MYM - Lucien Schweitzer

DFA - Besch Dacosta

HEG - Njoy

MHT - Heisbourg Strotz architectes

DAG - Njoy

BRA - Norbert Brakonier S.A.

CVL - Carvalho Architects

SIG - Michel Petit

BFR - Norbert Brakonier S.A.

STH - Isabel Haas

KRT - Atelier Kurth

BLC - Norbert Brakonier S.A.

WAS - a+t architecture

BAU - Christian Bauer

COL - bel. architecture

KFR - Norbert Brakonier S.A.

TSH - Norbert Brakonier S.A.

FLZ - Norbert Brakonier S.A.

PUL - a+t architecture

BCK - Norbert Brakonier S.A.

GRD - Carvalho Architects

LNJ - Norbert Brakonier S.A.

MGU - G+P Muller Architectes

PHI - Norbert Brakonier S.A.